Nâng cao năng lực đội ngũ CBCC cấp xã góp phần xây dựng quê hương Thạch Đài ngày càng phát triển
Chính quyền cơ sở (hay còn gọi là chính quyền cấp xã) có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện đến đời sống nhân dân.
Nâng cao năng lực đội ngũ CBCC cấp xã góp phần xây dựng quê hương Thạch Đài ngày càng phát triển

Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã nói riêng và hệ thông chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ CBCC cấp xã. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các tổ chưc, cá nhân và phục vụ nhân dân... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then chốt trong sự nghiệp Cách mạng, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào những thành công trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “ Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ, giải thích cho dân chúng hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Đến nay cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) xã Thạch Đài đã có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao các mặt công tác mà nhân dân giao phó. Chính có được đội ngũ cán bộ như vậy, trong những năm qua cả hệ thống chính trị xã Thạch Đài đã đoàn kết, thống nhất và từ đó đã  khơi dậy được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao trình độ dân sinh, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy hiệu quả, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn luôn được chú trọng  đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần xây dựng quê hương Thạch Đài ngày càng phát triễn và ổn định.

 

 

Người dân đến giao dịch tại UBND xã Thạch Đài

 

Bên cạnh những thành công và những kết quả đã đạt được. Để xây dựng bộ máy chính quyền thực sự có hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống chính trị xã nhà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành bộ máy chính quyền một cách nhịp nhàng và có hiệu quả. Để làm được điều đó, trước hết phải làm tốt công tác cán bộ, đổi mới công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, các cá nhân trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời nghiêm túc phê và tự phê bình đối với những tập thể và các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia thi đua, xây dựng các mô hình sáng kiến trong việc thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính công. Đổi mới công tác lãnh đạo và điều hành chính quyền đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC) góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triễn kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã góp phần thúc đẩy sự phát triễn quê hương Thạch Đài ngày càng phát triễn bền vững và đi lên.


Tác giả: Ngọc Hải - Nguồn: BBT