Theo quy định tại Điều 1 Luật Đất đai năm 1987, Điều 3 Nghị định số 30-HĐBT ngày 23/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng thì Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặc để sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời mà chưa có quy định rõ về thời gian về thời gian và thời điểm để xác định thời hạn.

Theo quy định tại Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 20 năm, đất trồng cây lâu năm là 50 năm.

Theo Luật Đất đai năm 2013 quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân là 50 năm; khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo quy định.

Vì vậy, các trường hợp trên giấy chứng nhận đã cấp ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp (đất vườn hoặc đất vườn ao) là lâu dài thì khi cấp đổi giấy chứng nhận được xác định thời hạn sử dụng đất là 50 năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013. Việc xác định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, đất vườn ao không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Về gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn. Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.911
    Online: 12