Chiều ngày 30/9/2019, tại Hội trường UBND xã Thạch Đài, Đảng ủy xã Thạch Đài đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 193-KH/TU; Kết luận 144-KL/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Đảng ủy,các ban, ngành, đoàn thể cấp xã cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chí – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã thông qua nội dung về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 193-KH/TU ngày 28/8/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch nêu rõ các nội dung cần thực hiện như: thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội từ cấp xã đến tỉnh; chuẩn bị dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội, tiến độ xây dựng văn kiện; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy; thời gian dự kiến tiến hành đại hội đảng bộ các cấp...

Đông đảo đảng viên tham gia hội nghị


Cũng tại Hội nghị, đ/c Trương Quang Anh- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã thông qua một số nội dung liên quan đến Kết luận 144-KL/TU ngày 28/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh,giai đoạn 2019-2021”; Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức , viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.701
Online: 4